На основу чл. 22. Зaкона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), чл. 55. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016), чл. 39 и чл. 44 Статута Кану кајак клуба БСК Борча, ул. ЈНА 1а, матични број 07036744 (у даљем тексту: „Клуб“) од 30.01.2022. године, председник Клуба сазива редовну седницу скупштине Клуба и члановима Клуба упућује следећи


ПОЗИВ


Сазивам редовну седницу скупштине Клуба за 03.02.2023. године, са местом одржавања у Београду, Борча, ул. ЈНА 1а, у 20 часова, са следећим


ДНЕВНИМ РЕДОМ


Избор радних тела Скупштине:
• Именовање радног председништва и верификационе комисије.
• Именовање записничара и два оверивача записника.
1) Усвајање записника са редовне седнице скупштине Клуба од 30.01.2022. године;
2) Усвајање финансијског извештаја (завршног рачуна) за 2022. годину;
3) Усвајање годишњег извештаја о раду Клуба и његових органа за 2022. годину, који подноси Управни одбор;
4) Усвајање извештаја о питањима из делокруга Надзорног одбора, који подноси Надзорни одбор;
5) Усвајање програма и плана рада Клуба за 2023. годину, који подноси Управни одбор;
6) Усвајање оставке члана Управног одбора Нине Брајковић и избор новог члана Управног одбора.
7) Извештај о раду тренерске комисије у 2022. години;
8) План рада и активности (такмичења, припреме, тренинзи, напредне групе, дисциплина, правила рада) тренерске комисије у 2023.години.
9) Разно.


Позивам све чланове Клуба да присуствују редовној седници и у прилогу позива достављам записник са редовне седнице скупштине Клуба од 30.01.2022 године. Остали материјал за седницу чланови Клуба могу добити у просторијама Клуба и исти ће такође бити јавно објављен у складу са статутом.


У Београду, 20.01.2023. год.

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
др Милош Петровић