На основу чл. 22. Зaкона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), чл. 55. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016), чл 40. ств. 5 и чл. 77 Статута Кану кајак клуба БСК Борча, ул. ЈНА 1а, матични број 07036744 (у даљем тексту: „Клуб“) од 25.02.2019. године, председник Клуба сазива редовну седницу скупштине Клуба и члановима Клуба упућује следећи

ПОЗИВ

Сазивам редовну седницу скупштине Клуба за 30.01.2022. године, са местом одржавања у Београду, Борча, ул. ЈНА 1а, у 19 часова, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

 1. Усвајање записника са ванредне седнице скупштине Клуба од 26.4.2021. године;
 2. Усвајање измена и допуна статута Клуба;
 3. Усвајање финансијског извештаја (завршног рачуна) за 2021. годину;
 4. Усвајање годишњег извештаја о раду Клуба и његових органа за 2021. годину, који подноси Управни одбор;
 5. Усвајање извештаја о питањима из делокруга Надзорног одбора, који подноси Надзорни одбор;
 6. Усвајање програма и плана рада Клуба за 2022. годину, који подноси Управни одбор;
 7. Усвајање оставке досадашњег секретара Клуба и избор новог секретара Клуба;
 8. Усвајање оставке члана Управног одбора Милене Марков и избор новог члана Управног одбора.
 9. Одлука о образовању комисије за стратешки развој Клуба;
 10. Одлука о одобрењу стимулације за проналажење спонзора;
 11. Одлука о додели плакета и захвалница поводом 50 година постојања Клуба;
 12. Разно.

Позивам све чланове Клуба да присуствују редовној седници и у прилогу позива достављам записник са ванредне седнице скупштине Клуба од 26.4.2021. године и предлог новог статута Клуба. Остали материјал за седницу чланови Клуба могу добити у просторијама Клуба и исти ће такође бити јавно објављен у складу са статутом.

У Београду, 14.01.2022. год.

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА

  др Милош Петровић