КОНТАКТ

Улица ЈНА бр. 1а

11211 Борча

kajakklubbskborca@gmail.com

матични број 07036744

ПИБ 101521246

текући рачун 165-0007005314679-57